วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์และเทศบาลตำบลห้วยหิน ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน
 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยหิน รวมให้บริการ
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 87 ตัว ให้บริการผ่าตัด ทำหมัน สุนัขเพศเมีย 16 ตัว สุนัขเพศผู้ 15 ตัว
 และ เพศเมีย 20 ตัว แมวเพศผู้ 14 ตัว รวมทั้งหมด 65 ตัว ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...รายละเอียด