วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ   สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียวจัดกิจกรรม
 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการ
 ส่ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว จ.บุรีรัมย์ ...รายละเอียด