ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์อาสาจฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2565
 ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จะเสด็จมาทรงปฏิบัติ
 พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2565  โดยมีการออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
 ให้บริการฉีดวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจากพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 6 - 7 กันยายน
 2565 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคสลิต คณะทคนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
 ทั้งนี้ในวันที่ 6 กันยายน 2565 สำงนปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมกับหน่วยงานกรมปศุสัตว์
 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมจำนวนทั้งสิ้น 83 ตัว ผลการดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี...รายละเอียด