วันเสาร์ที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,นายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการสัตวแพทย์-
 อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานภายในพื้นที่
 ปศุสัตว์เขต 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการสัตว์
 ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมภายในงานให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีน
 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...รายละเอียด