วันที่ 10 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
 ฝ่ายควบคุมสัตว์เลี้ยงตามเส้นทางการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน 2023 ทั้ง 10 ชุด ร่วมประชุมชี้แจง
 แผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเส้นทางแข่งขัน จำนวนสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์จุดเสี่ยง จัดชุดปฏิบัติงาน
 ควบคุมสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เสี่ยง กับคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมสัตว์เลี้ยงสุนัข-แมวรวมทั้งโค-กระบือ
 ตลอดเส้นทางการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้
 การจัดการสัตว์เลี้ยงตามเส้นทางแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนในวันที่ 21 มกราคม 2566
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดเส้นทางการแข่งขัน...รายละเอียด
 #ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#