วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
 ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 23 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามเงื่อนไข
 รายละเอียดการจ้างการรายงานผลการปฏิบัติงาน และให้ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพสัตว์รวมถึงการใช้งาน
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตร์ให้กับผู้ด้รับคัดเลือก คนดี ศรีจ้างเหมา
 ประจำปี 2566 จำนวน 15 ราย ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนเป็นลักษณะที่เป็นแบบอย่างได้ตามหลักที่กำหนด
 คือ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความตรงต่อเวลา...รายละเอียด