สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับปศุสัตว์เขต ๓ เข้าตรวจติดตามฟาร์มไก่เนื้อตามโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ
 ในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์"
จำนวน ๒ ฟาร์ม และฟาร์มหมูขุนตามโครงการ  "การลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์" จำนวน ๓ ฟาร์ม
 ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการปลอดการใช้ยาปฎิชีวนะฯ ทั้งหมด ๑๐ ฟาร์ม และ ฟาร์มลดการใช้ยาปฏิชีวนะฯ ...รายละเอียด