ny67 26     วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัตบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 นายสัตวแพทย์เลอเกียรติ นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ร่วมกับ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระสัง ร่วมเปิดงาน โครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยการตัดวงจรทำหมูหัน ภายใต้การร่วมมือ
 ของกรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียง โดยลูกสุกรล็อตแรก
 ที่จะนำไปสู่โรงเชือดจำนวน 500 ตัว เป็นของบริษัทอาร์เอ็มซีฟาร์ม จำกัด จำนวน 300 ตัว และจากบริษัทฟาร์มพรประเสริฐ จำกัด
 จำนวน 200 ตัว จะถูกขนย้ายไปยังโรงฆ่าสัตว์ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อผลิตเป็นหมูหันในลำดับต่อไป...รายละเอียด