n67 27     เมื่อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับ
 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 ณ ชุมชนต้นสัก ตลาดไนท์ ชุมชนสะพานยาว และชุมชนหนองปรือ ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ...รายละเอียด