เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ
 ปศุสัตว์อำเภอเมือง, อำเภอห้วยราช, อำเภอสตึก, อำเภอแคนดง และอำเภอกระสัง
 ดำเนินการตรวจรับรองใหม่ 9 แห่ง ในโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย
 ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) มี 1 แห่ง คือ ร้านอาจารียา ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ฯ
 และ 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์ฯ ได้แก่ ร้านไก่-หมู CP ,ร้านเฮงเฮงเจริญเงิน,ร้านเจ้าสมุทร,
 ร้านหมูอนามัย(บี.เจ.ฟู้ด), ร้านทรัพย์เจริญอาหารสด, ร้าน 149 CP pork shop,
 ร้านหลวงหมูสด และร้านพี่หลวงไก่สด โดยได้ทำการตรวจสอบสุขลักษณะ
 ของสถานที่จำหน่าย ...รายละเอียด