เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายอภิชาติ​ สุวรรณชัยรบ​ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและ
 พัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ​ หลักสูตร​ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน​​ ให้แก่
 เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน​ 22 คน ณ​ อาคารปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ ​ ต.ชุมแสง อ.สตึก​ จ.บุรีรัมย์
 รายละเอียด

     วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการอบรม
ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร "ส่งเสริมสถาน
ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK" โดยมี น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ
มอบหมายให้ น.สพ.เลอเกียรติ   นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธาน
เปิดงานอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วไป
และจากการ้าน Modern trade จำนวน 30 ราย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมฯ จะทำให้ผู้ประกอบการ
ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยสู่มือผู้บริโภค...รายละเอียด

     เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)
 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์และเทศบาลเมืองชุดเห็ด        ร่วมออกหน่วยบริการ
 ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลชุมเห็ดอำเภอ
 เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โดนดำเนินการในสุนัขเพศผู้ 8 ตัว สุนัขเพศเมีย 28 ตัว แมวเพศผู้
 5 ตัว แมวเพศเมีย 9 ตัว รวมทั้งหมด 50 ตัว ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
 สร้างความพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 08.30 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการอบรม
 ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ หลักสูตร "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต" โดย น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัด-
 บุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.สพ.เลอเกียรติ  นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์มาเป็นประธานในการ
 เปิดงาน สำหรับผู้อบรมฯ ในครั้งนี้ ...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 น.สพ.เลอเกียรติ นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนส่งเสริมและ พัฒนา
 การปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ออกพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)
 โรงเรียน ของหน่วยจัดซื้อ อบต.กระสังและ อบต.บ้านบัว พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบวิธีการดำเนินการ
 ส่งนม และการจัดเก็บนมโรงเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต กระสัง และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 (บ้านบัว) เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ต่่างๆ ...รายละเอียด